වායු සේදුම්කරු

වායු සේදුම්කරු

  • Air Washer-Humidifier & Purifier   DF-HU29100

    වායු වොෂර්-ආර්ද්‍රතාකාරකය සහ ...

    * ක්‍රියාකාරිත්වය - සීතල හා උණ සමඟ සටන් කරන්න- සීතල කාලයේදී ඔබේ නිවසට පැමිණෙන විට සහ ...