වාණිජ වායු සිසිලන-ටයිෆූන් ශ්‍රේණිය

වාණිජ වායු සිසිලන-ටයිෆූන් ශ්‍රේණිය

 • DF-AF9001C 4 wind speed air cooler:Turbo,HI,MID,LOW ,Dual Turbo Blower, 2 way for water refill, 170W

  DF-AF9001C 4 සුළං වේග වාතය ...

  * ක්‍රියාකාරී ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලක පැනලය + දුරස්ථ පාලකය පහසුවෙන් සිසිලනය පාලනය කරන්න ...
 • DF-AF8089C commercial air cooler with time presetting, digital control, LED display, 3D oscillation, big air flow, covering area 400-500m2

  DF-AF8089C වාණිජ ගුවන් ඇ ...

  * ක්‍රියාකාරිත්වය වාෂ්පීකරණ සිසිලන වාණිජ ප්‍රදේශවල ජනප්‍රිය වන්නේ ඒවා නිසා ...
 • DF-AF8088C AirEngine Evaporative Cooler commercial air cooler with time presetting, digital control, LED display, 3D oscillation, big air flow, covering area 400-500m2

  DF-AF8088C AirEngine Evapo ...

  * ශ්‍රිතය 1. ජල පිරවුම් විකල්පයන් එයාර් එන්ජින් වාෂ්පීකරණ සිසිලකය දැරිය හැකි මිලකට ...
 • DF-AF8001C commercial air cooler, 3D oscillation, big air flow, covering area 400-500m2Specification

  DF-AF8001C වාණිජ ගුවන් ඇ ...

  * ශ්‍රිතය 1. 3 පැති ආදාන 1 පැති පිටවන වායු ප්‍රවාහ පද්ධතිය එය උපරිම සපයයි ...