ආර්ද්‍රතාකාරකය සමඟ තාපකය

ආර්ද්‍රතාකාරකය සමඟ තාපකය

  • Heater with Humidifier DF-HT0550P (33″)

    ආර්ද්‍රතාකාරකය සහිත තාපකය DF-H ...

    * ක්‍රියාකාරී උණුසුම බලා සිටින්නේ තත්පර 3 ක් පමණි. පීටීසී තාපන තාක්ෂණය, සංයුක්ත ...
  • Heater with Humidifier DF-HT0550PK1 (33″)

    ආර්ද්‍රතාකාරකය සහිත තාපකය DF-H ...

    * ක්‍රියාකාරිත්වය ඔබ වැඩිපුර උපකරණවලින් වෙහෙසට පත්ව සිටිනවාද? ඔබත් ...