ලෝහ හීටරය

ලෝහ හීටරය

 • Metal Heater DF-HT5501P

  ලෝහ හීටරය DF-HT5501P

  * ශ්‍රිතය 2000W සැම්ල් ප්‍රමාණයේ යාන්ත්‍රික පාලනය හීටර් සමඟ ලෝහ හීටරය DF-HT5501P ...
 • Metal Heater DF-HT5502P

  ලෝහ හීටරය DF-HT5502P

  * ශ්‍රිතය 1. පංකා ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ. එය සිසිල් කිරීම සඳහා වායුසමීකරණ යන්ත්රය සමඟ භාවිතා කළ හැකිය ...
 • Metal Heater DF-HT5512P

  ලෝහ හීටරය DF-HT5512P

  * ශ්‍රිතය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සැලසුම සහ සරල ද්‍රව්‍යයක් පෙන්වීම සඳහා ලෝහ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත ...