මයිකා හීටරය

මයිකා හීටරය

 • Mica Heater DF-HT3600N

  මයිකා හීටර් DF-HT3600N

  * ක්‍රියාකාරිත්වය ඔබේ කාමරය සම්පූර්ණයෙන්ම උණුසුම් කිරීමට සැහැල්ලු හා ආකර්ෂණීය ක්‍රමයක්; හැඩකාර සහ සරල ඩී ...
 • Mica Heater DF-HT3602N

  මයිකා හීටර් DF-HT3602N

  * ක්‍රියාකාරිත්වය මෙම මයිකා හීටරය අලංකාර මයික්‍රමික් සංවහන පැනල් හීටරයකි, ...
 • Mica Heater DF-HT3603N

  මයිකා හීටර් DF-HT3603N

  * කාර්යය 1. 750 / 1500W බලයක් සහිත මිකා හීටරය. මයිකා හීටරයේ වාසි ...
 • Mica Heater DF-HT3605N

  මයිකා හීටර් DF-HT3605N

  * ශ්‍රිතය ලියාන්චුවාං පැනල් හීටර් යනු ක්‍රියාකාරීත්වයේ හා ශෛලියේ පරිපූර්ණ සංයෝගයකි ...