1 න් බහු ගුවන් විශේෂ ert

1 න් බහු ගුවන් විශේෂ ert

  • DF-AF2808K Portable 4-in-1 Evaporative Air Cooler with PTC Heater, Humidifier and Air Purifier Functions, 3 Fan Speeds with Oscillation, removable Water Tank, 2 heat setting, ECO function, IMD cont...

    DF-AF2808K අතේ ගෙන යා හැකි 4-in-1 ...

    * ක්‍රියාකාරිත්වය [විස්තර] සීතල හා උණුසුම් යන දෙකම සෘතු හතරක් අදාළ වේ. මීටර් 6-8 දුරස්ථ ...
  • DF-AF1838K Air Cooler/Whole Room Heater/Air Washer/Humidifier /PTC heater with humidifier/Temperature Display/4 speed :Hi, Mid,Low, Slient/ 4 wind mode: Natural, Normal,Sleeping, Smart/Remote Contr...

    DF-AF1838K වායු සිසිලනය / සම්පූර්ණ ...

    * කාර්යය »b සංයෝජන ඒකකය: විදුලි පංකාව, හීටරය, වායු සම ...