1 න් බහු ගුවන් විශේෂ ert

1 න් බහු ගුවන් විශේෂ ert

  • DF-AF1838KH Multi Air Expert (5 in 1) /Air Cooler/Whole Room Heater/Air Washer/Humidifier /Air purifier/PTC heater with humidifier/Temperature Display/4 speed :Hi, Mid,Low, Slient/ 4 wind mode: Nat...

    DF-AF1838KH බහු වායු විශේෂ Exp ...

    * කාර්යය 【5 වායු සිසිලන සහ හීටර 1 කින්】 මෙම වායු සිසිලනය සහ තාපකය බහු ...