1 න් බහු කුළුණ වායු විශේෂ ert

1 න් බහු කුළුණ වායු විශේෂ ert

  • DF-AT2501KG1 TOWER 4-in-1 Evaporative Air Cooler with PTC Heater, Humidifier and Air Purifier Functions, 3 Fan Speeds with Oscillation, 90°Oscillation, 2 heat setting, ECO function, Touch control p...

    DF-AT2501KG1 ටවර් 4-in-1 ඊ ...

    * ශ්‍රිතය බහුකාර්ය වාෂ්පීකරණ සිසිලනය, වසර පුරා පරිපූර්ණ දේශගුණයක් සඳහා ...