වාෂ්ප

වාෂ්ප

 • Hi efficiency Steamer Warm Mist Humidifier DF-HU0501B

  හායි කාර්යක්ෂමතාව වාෂ්ප උණුසුම් ...

  - සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආර්ද්‍රතාවය: වාෂ්ප ආර්ද්‍රතාකාරකය සනීපාරක්ෂක වායු ආර්ද්‍රතාවය ලබා දෙයි ...
 • Steamer Warm Mist Humidifier  DF-HU06091G1

  වාෂ්ප උණුසුම් මීදුම හියුමිඩිෆයි ...

  * ක්‍රියාකාරිත්වය - සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආර්ද්‍රතාවය: වාෂ්ප ආර්ද්‍රතාකාරකය සනීපාරක්ෂක වායු හියුමි ...