කුළුණ විදුලි පංකාව

කුළුණ විදුලි පංකාව

 • DF-AT0900F (39″) Tower Fan,Anion,Temperature sensor,LED display, Remote Control,timer,360° horizontal oscillation,strong wind

  DF-AT0900F (39) තුවා ...

  * ශ්‍රිතය 1. කුළුණ විදුලි පංකාවේ මූලධර්මය සුළඟ හරහා “පෙරළී” ඇත ...
 • DF-AT0601F(39”)Tower Fan,Anion,with Remote

  DF-AT0601F (39 ”) කුළුණ ...

  * ක්‍රියාකාරිත්වය බුද්ධිමත් ECO ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ, කාමරයේ කෝපය අනුව සුළං වේගය වෙනස් කළ හැකිය ...
 • DF-AT2601HC DC motor, elegant and fashion tower fan, detachable, low noise,Energy saving,7 wind speeds,With light option; LED display

  DF-AT2601HC DC මෝටරය, elega ...

  * ක්‍රියාකාරිත්වය 1.DC මෝටරය, අඩු ශබ්දය සහ මෘදු සුළඟින් බලශක්ති ඉතිරිකිරීම, ch සඳහා හොඳයි ...
 • DF-AT0601F(39”)Tower Fan,Anion,with Remote

  DF-AT0601F (39 ”) කුළුණ ...

  * ශ්‍රිතය 1. කුළුණ විදුලි පංකාවේ මූලධර්මය සුළඟ හරහා “පෙරළී” ඇත ...
 • DF-AT0500F(34”)Tower Fan,Anion,ECO Intelligent,with Remote Control,timer,90° horizontal oscillation,strong wind,LED display

  DF-AT0500F (34 ”) කුළුණ ...

  * කාර්යය 1. බුද්ධිමත් ECO ක්‍රියාකාරීත්වය සමඟ, කාමරයෙන් සුළං වේගය වෙනස් කළ හැකිය ...
 • DF-AT0318F(36”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0318F (36 ”) කුළුණ ...

  * ශ්‍රිතය 1. කුළුණ විදුලි පංකාවේ මූලධර්මය සුළඟ හරහා “පෙරළී” ඇත ...
 • DF-AT0316F(40.5”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0316F (40.5 ”) තුවා ...

  * ශ්‍රිතය 1. කුළුණ විදුලි පංකාවේ මූලධර්මය සුළඟ හරහා “පෙරළී” ඇත ...
 • DF-AT0315F(36”) Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0315F (36 ”) කුළුණ ...

  * ශ්‍රිතය 1. කුළුණ විදුලි පංකාවේ මූලධර්මය සුළඟ හරහා “පෙරළී” ඇත ...
 • DF-AT0313F(44”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0313F (44 ”) කුළුණ ...

  * ශ්‍රිතය 1. කුළුණ විදුලි පංකාවේ මූලධර්මය සුළඟ හරහා “පෙරළී” ඇත ...
 • DF-AT0312F(36”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0312F (36 ”) කුළුණ ...

  කාර්යය »» යාන්ත්‍රික සුළි සුළඟ »» තිරස් හා සිරස් දෝලනය a ...
 • DF-AT0319F(40.5”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0319F (40.5 ”) තුවා ...

  * ශ්‍රිතය 1. කුළුණ විදුලි පංකාවේ මූලධර්මය සුළඟ හරහා “පෙරළී” ඇත ...
 • DF-AT0800F (45″)Tower Fan,Body sensor,360° horizontal oscillation,90° vertical oscillation,ECO function,Anion,timer,Touch control panel,Red Star Award

  DF-AT0800F (45) කුළුණ ...

  කාර්යය »» යාන්ත්‍රික සුළි සුළඟ »» තිරස් හා සිරස් දෝලනය a ...
12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2