අතිධ්වනික

අතිධ්වනික

 • Ultrasonic Cool Mist Humidifier DF-HU23012

  අතිධ්වනික සිසිල් මීදුම් හුමිඩි ...

  * ක්‍රියාකාරිත්වය - අතිධ්වනික සිසිල් මීදුම් තාක්‍ෂණය: නැවුම් තෙතමනය සහිත වාතය ආශ්වාස කරන්න, සමග ...
 • Ultrasonic Cool & Warm Mist Humidifier DF-HU1100

  අතිධ්වනික සිසිල් සහ උණුසුම් ...

  * ක්‍රියාකාරිත්වය අතිධ්වනික සිසිල් මීදුම් තාක්‍ෂණය: නැවුම් තෙතමනය සහිත වාතය ආශ්වාස කරන්න,
 • Ultrasonic Cool & Warm Humidifier  DF-HU28010

  අතිධ්වනික සිසිල් සහ උණුසුම් ...

  * ක්‍රියාකාරිත්වය - අතිධ්වනික සිසිල් මීදුම් තාක්‍ෂණය: අතිධ්වනික අධි සංඛ්‍යාත ටී භාවිතා කරයි ...
 • Ultrasonic Cool & Warm Humidifier DF-HU28011

  අතිධ්වනික සිසිල් සහ උණුසුම් ...

  * ක්‍රියාකාරිත්වය - අතිධ්වනික සිසිල් මීදුම් තාක්‍ෂණය: අතිධ්වනික අධි සංඛ්‍යාත ටී භාවිතා කරයි ...
 • Ultrasonic Cool & Warm Humidifier  DF-HU28015

  අතිධ්වනික සිසිල් සහ උණුසුම් ...

  * ශ්‍රිතය - හායි ආර්ද්‍රතා කාර්යක්ෂමතාව: 4L ජල ටැංකිය පැය 13 ක් සැපයීමට ප්‍රමාණවත් ...
 • Ultrasonic Cool Mist & Warm Mist DF-HU28016

  අතිධ්වනික සිසිල් මීදුම සහ ...

  * ශ්‍රිතය - හායි ආර්ද්‍රතා කාර්යක්ෂමතාව: 4L ජල ටැංකිය පැය 13 ක් සැපයීමට ප්‍රමාණවත් ...
 • Ultrasonic Cool Mist & Warm Mist DF-HU28019

  අතිධ්වනික සිසිල් මීදුම සහ ...

  * ක්‍රියාකාරිත්වය - පහසුවෙන් පිරවීම සහ පහසුවෙන් පිරිසිදු කිරීම: සාම්ප්‍රදායික ආර්ද්‍රතාකාරක සමඟ, ඔබ ...