තරුණ ගයි පුද්ගලික වායු සිසිලනය

තරුණ ගයි පුද්ගලික වායු සිසිලනය

  • DF-AF1201C Young Guy Personal Air cooler

    DF-AF1201C තරුණ ගයි පුද්ගලයා ...

    * ක්‍රියාකාරිත්වය »digital ඩිජිටල් වායු සිසිලනය 3 කින් මෙම 3 සමඟ වාතය සහ ඔබ සිසිල්ව තබා ගන්න ...